ஸ்ரீ கருடாழ்வார்

ஸ்ரீ கருடாழ்வார் :

ஓம் வினதை நந்தனாய வித்மஹே
விஷ்ணு வாஹனாய தீமஹி
தன்னோ கருட ப்ரசோதயாத்