ஸ்ரீ ஷீர்டி சாய்பாபா

ஸ்ரீ ஷீர்டி சாய்பாபா :

ஓம் ஞானரூபாய வித்மஹே
அவ தூதாய தீமஹி
தன்னோ ஸாய் ப்ரசோதயாத்