ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸப் பெருமாள்

ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸப் பெருமாள் :

ஓம் அஞ்ஜனாத்ரி வாஸாய வித்மஹே
அர்ச்சாவதாராய தீமஹி
தன்னோ ஸ்ரீநிவாஸ ப்ரசோதயாத்