ஸ்ரீ காளிகாம்பாள்

ஸ்ரீ காளிகாம்பாள் :

ஓம் பிசாசத்வஜாயை வித்மஹே
ஸூல ஹஸ்தாயை தீமஹி
தன்னோ காளீ ப்ரசோதயாத்