ஸ்ரீ கால பைரவர்

ஸ்ரீ கால பைரவர் :

ஓம் ஸுவநத்வஜாய வித்மஹே
ஸூல ஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ பைரவ ப்ரசோதயாத்