மாதா ஸ்ரீ அன்னபூரணி

மாதா ஸ்ரீ அன்னபூரணி :

ஓம் பகவத்யை வித்மஹே
மாஹேஸ்வர்யை தீமஹி
தன்னோ அன்னபூர்ணா ப்ரசோதயாத்