ஸ்ரீ கந்த பெருமான்

ஸ்ரீ கந்த பெருமான் :

ஓம் ஷடானனாய வித்மஹே
ஸக்தி ஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ ஸ்கந்த ப்ரசோதயாத்