வேதமாதா ஸ்ரீ காயத்ரிதேவி

வேதமாதா ஸ்ரீ காயத்ரிதேவி :

ஓம் பஞ்சவதனாயை ச வித்மஹே
பத்மாஸனஸ்த்தாயை ச தீமஹி
தன்னோ காயத்ரி ப்ரசோதயாத்