கூர்ம அவதாரம்

தினம் ஒரு "காயத்ரி மந்திரம்"

17. "கூர்ம அவதாரம்"

"ஓம் தராதராய வித்மஹே
பாசஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ கூர்ம ப்ரசோதயாத்"...