ஸ்ரீ கருப்பஸ்வாமி

ஸ்ரீ கருப்பஸ்வாமி :

ஓம் அலிதாங்காய வித்மஹே
மஹா சாஸ்தா பரிவாராய தீமஹி
தன்னோ கருப்பஸ்வாமி தேவராய ப்ரசோதயாத்