ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸப் பெருமாள்

ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸப் பெருமாள் :

ஓம் நிரஞ்சனாய வித்மஹே
நிராபாஷாய தீமஹி
தன்னோ ஸ்ரீநிவாஸ ப்ரசோதயாத்