25. சந்தான லட்சுமி..

"ஓம் குருவே துணை"...
தினம் ஒரு "காயத்ரி மந்திரம்"
25. சந்தான லட்சுமி...
"ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே
வம்சவர்த்தநாயை தீமஹி
தந்நோ சந்தானலட்சுமி ப்ரசோதயாத்"...