27. தன லட்சுமி

"ஓம் குருவே துணை"...

"தினம் ஒரு காயத்ரி மந்திரம்"

27. தன லட்சுமி

"ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே
கனகதாராயை தீமஹீ
தனலஷ்மீ ப்ரசோதயாத்"...