ஸ்ரீ மஹா அவதார் பாபாஜி

ஸ்ரீ மஹா அவதார் பாபாஜி :

ஓம் மஹாவதாராய வித்மஹே
ஹிமாஸல வாஸாய தீமஹி
தன்னோ பாபாஜி ப்ரசோதயாத்