ஸ்ரீ பால மாருதி :

ஸ்ரீ பால மாருதி :

( புத்திர பாக்யம் உண்டாக ) :

ஓம் அஞ்ஜனா புத்ராய வித்மஹே
ஸ்ரீ ராம தூதாய தீமஹி
தன்னோ பாலமாருதி ப்ரசோதயாத்