மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன்

மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் :

( ஸகல ஸௌபாக்யங்கள் பெற ) :

ஓம் உன்னித்ரியை ச வித்மஹே
சுந்தர ப்ரியாயை ச தீமஹி
தன்னோ மீனாக்ஷி ப்ரசோதயாத்