ஸ்ரீ ராகு துர்க்கா

ஸ்ரீ ராகு துர்க்கா :

ஓம் ஸர்ப்பதோஷ நிவாரண்யை ச வித்மஹே
ஆத்ம வாஸின்யை ச தீமஹி
தன்னோ ராகு துர்க்கா ப்ரசோதயாத்