ஸ்ரீ வன துர்க்கா

ஸ்ரீ வன துர்க்கா :

ஓம் உத்திஷ்ட புருஷ்யை ச வித்மஹே
மஹா ஸக்த்யை ச தீமஹி
தன்னோ வன துர்க்கா ப்ரசோதயாத்